Riigiasutused

 

Allpool on loetletud Eestis toitumise ja toiduohutusega seonduva poliitikaga tegelevad asutused.

 

Sotsiaalministeerium

www.sm.ee

Inimeste pika ja kvaliteetse elu tagamine

Inimese pika ja kvaliteetse elu kindlustab haiguste ennetamise ning tervisekaitse koordineerimine ja korraldamine, tervise väärtustamisele ja tervislikele eluviisidele suunatud avaliku arvamuse kujundamine ning elanikele õigeaegse ja asjakohase arsti- ning ravimiabi andmine.

 

Sotsiaalministeeriumi hallatavad riigiasutused

Tervise Arengu Instituut

Terviseamet

 

Tervise Arengu Instituut (TAI)

www.tai.ee

 

Rahvastiku ala- ja ületoitumusega seotud terviseprobleemide vähendamine läbi rahvastiku toitumusliku olukorra hindamise ja teaduspõhiste sekkumistegevuste teostamise riskirühmadele. Südame- ja veresoonkonnahaiguste ja vähkkasvajate ennetamine riiklike strateegiate raames. Osalemine rahvusvahelistes raamprojektides.

 

Terviseamet

www.terviseamet.ee

Peamisteks tegevusvaldkondadeks on nakkushaiguste epidemioloogia ja keskkonnatervis. Tervisekaitseinspektsiooni järelevalve all on joogi- ja mineraalvesi ning laste- ja täiskasvanute hoolekandeasutused, noortelaagrid ning kooli- ja koolieelsed lasteasutused.

Tervisekaitseinspektsioon jälgib nimetatud asutustes nii toitumist kui ka elu- ja õpperuumide vastavust nõuetele.

WHO koostatud juhendmaterjal „Food and nutrition policy for schools“.

Tervisekaitsetalitlused Tartus, Pärnus, Tallinnas, Virumaal.

Laborid Tartus, Pärnus, Hiiumaal, Kohtla-Järvel, Kesklabor, Füüsika labor.

 

Põllumajandusministeerium

www.agri.ee

 

Põllumajandus ja toiduturg

 

Tagada konkurentsivõimeliste ja kvaliteetsete, eelistatult kodumaisest toorainest toodetud toidukaupade tootmine ja müük sise- ja välisturul õiglase konkurentsi ja stabiilse turusituatsiooni tingimustes.

 

Toiduohutus

 

Riigi kohustus on jälgida, et toit, mida me sööme, oleks olenemata selle päritolust, ohutu. Kontroll toimub ettevõtete tunnustamise, nende enesekontrolliplaanide heakskiitmise ning inspekteerimiste ja auditeerimiste kaudu.

 

Toiduohutuse ja -järelevalve korraldajaks on Põllumajandusministeerium. Järelevalveasutuseks on Põllumajandusministeeriumi haldusalas olev Veterinaar- ja Toiduamet.

 

Põllumajandusministeeriumi valitsusasutused

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Veterinaar- ja Toiduamet

Põllumajandusamet

 

Põllumajandusministeeriumi keskused, laboratooriumid ja bürood

Põllumajandusuuringute keskus

Veterinaar- ja toidulaboratoorium

 

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA)

www.vet.agri.ee

 

Korraldab veterinaariat, toidu- ning söödaohutust, turukorraldust, loomakaitset ja põllumajandusloomade aretust reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist ja  teostab nende nõuete täitmise üle riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

 

VTA tegevuse laiemaks eesmärgiks on tagada tarbijaskonnale ohutu, tervisliku ja kvaliteetse toidutoorme ja toidu tootmine, ära hoida ja likvideerida loomade nakkushaigusi, kaitsta inimest loomadega ühiste ja loomade kaudu levivate haiguste eest, kaitstes samas loomi nende tervist ja heaolu ohustada võiva inimesepoolse tegevuse või tegevusetuse eest, ning tagada põllumajandusloomade jõudlusvõime ja geneetilise väärtuse suurenemine ning genofondi säilimine ja loomakasvatuse majanduslik tasuvus.