Riiklikud tegevuskavad

Allpool on loetletud Eestis toitumist ja toiduohutuse temaatikat käsitlevad riiklikud tegevuskavad.

 

Rahvastiku tervise arengukava aastateks 2009 – 2020

Vastutaja: Sotsiaalministeerium

Elluviijad: Sotsiaalministeerium, Riigikantselei, Rahandusministeerium, Minister Urve palo büroo, Keskkonnaministeerium, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Põllumajandusministeerium, Kultuuriministeerium, Justiitsministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tervise Arengu Instituut

 

Üldeesmärk: tervena elatud eluiga on Eestis aastaks 2020 pikenenud meestel keskmiselt 60 ja naistel 65 eluaastani ning keskmine eeldatav eluiga on pikenenud meestel 75 ja naistel 84 eluaastani.

Strateegia tulemuslikkuse indikaatorid:
Strateegiline alaeesmärk: Elu-, õpi- ja töökeskkonnast tulenevad terviseriskid on vähenenud.

  • Toidutekkeliste nakkushaiguste esmashaigestumuskordaja 100 000 inimese kohta (allikas: tervisekaitseinspektsioon)  

Strateegiline alaeesmärk: Elanikkonna kehaline aktiivsus on tõusnud, toitumine on muutunud tasakaalustatumaks ja riskikäitumine on vähenenud.
Strateegia tulemuslikkuse indikaatorid:

  • 16-64 aastaste ülekaaluliste inimeste osakaal (allikas: tervisekäitumise uuring)
  • 16-64 aastaste rasvunud inimeste osakaal (allikas: tervisekäitumise uuring)
  • Ülekaaluliste kooliõpilaste osakaal (allikas: Haigekassa koolitervishoiu aruanded) 

Loe lähemalt

Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 koondab paljusid olemasolevaid strateegilisi dokumente. Allpool on loetletud toitumisega seotud strateegiad.

 

Riiklik Vähistrateegia aastateks 2007 – 2015

Vastutaja: Sotsiaalministeerium

Elluviija: Tervise Arengu Instituut


Strateegiline alaeesmärk: elanikkonna suurenenud teadlikkus välditavatest vähiriskidest, mis väljendub püsivalt positiivsete muutustena elanikkonna tervisekäitumises.

Meede 3: Tervisele ohutute ja kasulike toiduvalikute soodustamine.
Strateegia tulemuslikkuse indikaatorid:

  • eelarvelised vahendid ja tegevused puuduvad

Loe lähemalt

 

Euroopa Sotsiaalfondi programm Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2013

Vastutaja: Sotsiaalministeerium
Elluviijad: Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut

Strateegiline eesmärk:

Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamiseks ja tööelu kvaliteedi parandamiseks tervislikel põhjustel tööturul mitteaktiivsete inimeste osakaalu vähendamine ja tööturult tervislikel põhjustel väljalangemise ennetamine.

Meede 3.2: Tervist edendava töökeskkonna kujundamise toetamine töötajate haigestumise vähendamiseks ja töö efektiivsuse suurendamiseks

Indikaator: Hinnatud on vähemalt 80 töötajatele lõunat pakkuvat toitlustusasutust, on saadud ülevaade toitumisvõimalustest töökohal

Meede 3.3: Haiguste ja riskikäitumise ennetamisele ja tervislike eluviiside edendamisele suunatud nõustamisteenuste kättesaadavuse suurendamine, et toetada inimeste ning nende perede tööhõive suurendamist ja toimetuleku parandamist

Indikaator: tervisliku toitumise ja liikumise edendamise koolitustel osalenud esmatasandi tervishoiutöötajate arv, tulemusena on paranenud esmatasandi tervishoiutöötajate teadmised ja oskused inimeste tervisenõustamiseks.

Meede 3.4:  Elanike teadlikkuse tõstmine terviseriskidest ja tervist toetavast käitumisest, et vähendada töölt kõrvalejäämist tervislikel põhjustel

Indikaator: Internetilehtede www.terviseinfo.ee ja www.toitumine.ee täiendamine tööealisele elanikkonnale suunatud infoga, tulemusena on tööealise elanikkonna teadlikkus tervislikest eluviisidest suurenenud.